O WSB

NASZE ATUTY

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa opiera się na aktualnym zapotrzebowaniu rynku na profesjonalną kadrę, wiedzy, praktyce oraz doświadczeniu. Eksperci realizujący program studiów,  bieżąca analiza potrzeb rynku i współpraca z pracodawcami pozwalają kształcić specjalistów w trakcie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych w poszukiwanych dziś zawodach.

SkpProfi jest pierwszą i najbardziej wyspecjalizowaną uczelnią w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Studia przygotowują profesjonalistów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i innych zawodach, w których ważne jest bezpieczeństwo. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Co nas wyróżnia?

 • Szeroka oferta edukacyjna studiów dostosowana do potrzeb rynku
 • Program nauczania realizowany przez doświadczonych ekspertów
 • Praktyczny, innowacyjny wymiar kształcenia
 • Liczne warsztaty i zajęcia terenowe ze specjalistami
 • Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%
 • Wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł
 • Kształcimy profesjonalistów poszukiwanych na rynku
 • Wspaniała atmosfera!

WŁADZE

Zobacz też: SKŁAD SENATU

PROREKTOR STRATEGICZNY
dr Natalia MAJCHRZAK

PROREKTOR KREATYWNY
dr hab. Ilona WALKOWSKA

MISJA I WIZJA

Misją Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest propagowanie bezpieczeństwa oraz praktyczne kształcenie profesjonalnej kadry ludzi, którzy dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w trakcie studiów będą realizować się osobiście i zawodowo. Chcemy przekazywać humanistyczne wartości, kreować bezpieczne środowisko życia oraz kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa o wysokim poziomie etyki zawodowej, skutecznych na konkurencyjnym rynku pracy i w zmieniającej się rzeczywistości.

Honor – godność – odpowiedzialność to nasze wartości, którymi się kierujemy, a naszą dewizą są treści zawarte w słowach: człowiek – bezpieczeństwo – skuteczność.

Jesteśmy uczelnią otwartą i przedsiębiorczą, która:

 • zauważa, bada i stara się zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społeczno – gospodarczego i aktywnie na to bezpieczeństwo oddziałuje
 • jest aktywnym uczestnikiem środowiska kulturotwórczego, który kreuje wzorce zachowań, postawy i wartości wypływające z profilu i filozofii uczelni
 • rozwija umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy
 • podejmuje działania wyprzedające standardy, wdrażając rozwiązania przedsiębiorcze i nowatorskie, ukierunkowane na sukces studenta oraz całej społeczności uczelnianej, w celu skutecznego odrzucenia tego, co wydaje się dziś być największym, edukacyjnym problemem społecznym – bierności i bylejakości
 • rozwija integralny model kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolity organizm szkoły.

Jesteśmy odpowiedzialni:

 • jako uczelnia społecznie odpowiedzialna dbamy o wysoki poziom i praktyczny wymiar kształcenia – tworzymy programy nauczania oparte na realnym zapotrzebowaniu rynku pracy, aktualnej wiedzy ekspertów i bazujące na rozwoju praktycznych umiejętności naszych studentów – jakość nauczania mierzymy efektami w postaci zatrudnienia absolwentów
 • wiemy, że naszą misję możemy realizować dzięki odpowiedzialnej i profesjonalnej kadrze naukowej i dlatego jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie, poziom kwalifikacji oraz rozwój i doskonalenie zawodowe naszego zespołu.
 • współpracujemy z organizacjami, instytucjami i specjalistami, dla których bezpieczeństwo jest ważnym problemem, dzięki czemu stale się rozwijamy – poznajemy aktualne wyzwania i mamy szansę wpływać na poprawę bezpieczeństwa w wielu jego aspektach

Edukujemy i wpływamy na rozwój poziomu bezpieczeństwa:

 • opracowujemy rozwiązania systemowe dotyczące wychowania do bezpiecznej pracy, zdrowego i higienicznego stylu życia, spokojnej, przyjemnej i bezpiecznej nauki
 • wdrażamy do praktyki edukacyjnej modelowe opracowania, procedury, metody i techniki kształtowania postaw bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności moralnej
 • promujemy profilaktykę bezpiecznej działalności człowieka, przygotowanego pod względem wiedzy, umiejętności, systemu wartości i postaw do uczestnictwa w kulturze zapobiegania ryzyku w życiu, nauce i pracy
 • integrujemy sferę kształcenia i wychowania dotyczą bezpieczeństwa i zdrowia, ujmując ją w kontekście holistycznym – całościowo widzianego życia zawodowego i pozazawodowego człowieka
 • włączamy do programów przedmiotowych problematykę uczestnictwa osób niepełnosprawnych w procesach społecznych (głównie pracy)
 • dostosowujemy ofertę edukacyjną do modelowych rozwiązań w dziedzinie kształtowania bezpiecznych warunków życia, nauki i pracy promowanych w aspekcie międzynarodowym i w obszarze edukacji europejskiej
 • kształcimy przyszłą kadrę pedagogiczną, wszechstronnie przygotowaną do promocji zdrowia i bezpieczeństwa w życiu, nauce i pracy
 • podejmujemy oddolne inicjatywy i działania, których celem jest pozytywna zmiana w systemie edukacyjnym państwa w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
 • poszukujemy rozwiązań pozwalających na przewartościowanie zadań stojących przed polską edukacją.

Misja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa:

 • upowszechnianie humanistycznych wartości
 • oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach
 • propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka
 • kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.

HISTORIA

Inicjatywa utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – pierwszej uczelni w Polsce i jednej z nielicznych w Europie, która kształcić będzie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, profesjonalistów realizujących programy resocjalizacji i promujących bezpieczeństwo oraz integrację europejską spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz zakładów pracy. Ważnym aspektem, obok praktycznego wymiaru kształcenia w obszarze bezpieczeństwa, były wartości, którymi kieruje się SkpProfi: honor, godność, słowo i odpowiedzialność.

Wpis do rejestru

 • SkpProfi z siedzibą w Poznaniujest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku
 • Pierwszy dzień działalności uczelni to 11 lutego 2005 roku, kiedy to nastąpił wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Założyciele

 • założycielem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jest Sartoux Mouans Sp. z o.o.
 • wśród grona osób przygotowujących koncepcję kształcenia i wychowania naszej uczelni znaczący udział mieli pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także oficerowie, kadra dydaktyczno – naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Bezpieczeństwo kształtuje wizerunek i tworzy historię

Bezpieczeństwo to podstawowy wyznacznik działalności uczelni na każdym szczeblu jej rozwoju i przez wszystkich pracowników. Realizowane jest już na etapie koncepcji i tworzenia programów nauczania. Pod uwagę brane są takie aspekty jak możliwości indywidualnego rozwoju studentów w trakcie studiów i w pracy zawodowej oraz stabilizacja, stąd szeroki zakres specjalności i duży udział praktycznych warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy. Problematyka bezpieczeństwa jest także podstawowym przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych także z aktywnym udziałem studentów.

Ogólny kierunek działalności uczelni to kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Publiczne, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Pedagogika, Psychologia oraz Zarządzanie.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy