STUDIA PODYPLOMOWE
SPECJALISTYCZNE

Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika

CEL STUDIÓW

Trzysemstralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika  pozwalają zdobyć przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne, czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Po studiach uzyskasz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela z uprawnieniami do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych.

W trakcie studiów na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika  zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • pedagogiki specjalnej,
 • psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii,
 • dydaktyki i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i etapów edukacji,
 • komunikacji interpersonalnej.

W programie studiów m. in.:

 • Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ewaluacja i efektywność w kształceniu specjalnym,
 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej,
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością,
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju,
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej,
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością,
 • Projektowanie planów i programów edukacyjnych,
 • Psychologia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Rehabilitacja osób z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej,
 • Seksualność osób niepełnosprawnych,
 • Wybrane zespoły zaburzeń genowych i chromosomowych,
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca  2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

„Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1.1 Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 1) w zakresie: a) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), b) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki), c) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, d) pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, e) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, f) edukacji włączającej, 2) w zakresie: a) pedagogiki resocjalizacyjnej, b) logopedii, c) pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), d) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zwanego dalej „zawodem nauczyciela”.

1.13. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1.1, może być prowadzone również na studiach podyplomowych. 1.14. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 3 semestry”

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów
 • osób z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowane zdobyciem dodatkowych uprawnień w zakresie oligofrenopedagogiki.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 230 zł;  semestralna: 1300 zł; jednorazowa: 3600 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: