Regulacje prawne

Statut Uczelni określa, że jednym z podstawowych zadań Uczelni jest zgodnie z  paragrafem 5 pkt. 11„stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych”.

Regulamin Studiów od dawna określa ułatwienia, z których może skorzystać osoba niepełnosprawna np.:

 • paragraf 23 pkt. 8 mówi, że studenci którzy są niepełnosprawni lub pełnią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi mają możliwość studiowania wg indywidulanej organizacji studiów;
 • paragraf 27 pkt. 5 i 6 z kolei stwierdza, że:

„Student ze stwierdzonym orzeczeniem stopnia niepełnosprawności ma prawo do dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności:

  • otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia – w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych;
  • odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się – w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych;
  • nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk – w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych;
  • wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych.”
  • przyznania asystenta osoby niepełnosprawnej w celu pomocy organizacyjnej w realizacji procesu kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności).
 • paragraf 41 pkt. 3 i 4 mówi, że na pisemny wniosek studenta”

 

„…w uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie zaliczeń 
i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności poprzez: wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach…”

Regulacje prawne:

          zał. nr 1 -Regulamin rozdysponowania dotacji dla niepełnosprawnych

          zał. nr 2 -Wniosek o udzielnie wsparcia studentom

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy