Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia NNW

Uwaga!

Ubezpieczenie NNW- PZU S.A.

Każdy student wyrażający chęć przystąpienia do ubezpieczenia NNW musi wyrazić zgodę poprzez wypełnienie deklaracji lub wpisanie się na zbiorowej liście do ubezpieczenia, którą może przygotować każda grupa dziekańska osobno. Wypełnioną deklarację musi złożyć w swoim Wydziale.

Zobowiązany jest również do uregulowania opłaty związanej z ubezpieczeniem NNW w wysokości 35 zł na swoje indywidulane konto Uczelniane, w nieprzekraczalnym terminie: do 20 października (nabór październikowy) oraz do 22 marca (nabór marcowy).

Po dokonaniu tych czynności (opłaceniu składki oraz złożeniu deklaracji) zostanie zgłoszony do ubezpieczenia NNW i otrzyma ogólne warunki ubezpieczenia.

W przypadku dokonania zapłaty powyżej wskazanym dniu, przelane środki zostaną zaksięgowane na poczet czesnego bądź opłat administracyjnych. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni.

Student, który opłaci składkę, a nie wypełni deklaracji nie może zostać ubezpieczony zgodnie z art. 17 i 19.ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), przelane środki zostaną zaksięgowane na poczet czesnego bądź opłat administracyjnych.

Ogólne warunki ubezpieczenia wchodzące w skład oferty ubezpieczenia:

  1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów
  2. WARIANT II – bez komisji lekarskiej
  3. oparty na tzw. systemie świadczeń stałych wypłacanych na postawie tabel zamieszczonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (wariant II) w procentach od sumy ubezpieczenia – bez orzeczenia komisji lekarskiej.
  4. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające

na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego.

Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24 godziny na dobę również w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2018-30.09.2019

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU (PDF)

DEKLARACJA (PDF)

LISTA ZBIOROWA (WORD)

lp. Rodzaj świadczeń podstawowych
1 100% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową 30 000 zł
2 za trwałe uszkodzenie ciała – w zależności od rodzaju uszkodzenia do 100% 30 000 zł
3 za każdy 1%  trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała – 1% 300 zł
4 z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów – w zależności od rodzaju kości lub stawu – za pojedynczy uraz do 13% 3 900 zł
5 za jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszkodzenia ciała, złamań kości, zwichnięć stawów, oparzeń i odmrożeń, wstrząśnienia mózgu – do 1,5% sumy ubezpieczenia: 450 zł
6  z tytułu oparzeń i odmrożeń – do 20% sumy ubezpieczenia: 6 000 zł
7 z tytułu wstrząśnień mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu – do 3% sumy ubezpieczenia: 900 zł
8  z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń – 10%  sumy ubezpieczenia: 3 000 zł
9 zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – do 25% sumy ubezpieczenia: 7 500 zł
10 zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – do 25% sumy ubezpieczenia: 7 500 zł
Wysokość składki 35 zł
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy